Resor ur vår katalog

resealmanacka

Facebook _knapp

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Bakgrund Bakgrund
Företag i vår koncern

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör,
som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”),
och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även

uppställa kompletterande villkor.

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?
1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats
innan avtal träffas och som består av
- transport och
- inkvartering eller
- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som
utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt
knuten till transport eller inkvartering
1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24
timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för
ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt
pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande
samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar
ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som
föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i
paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte
blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören
eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande
i resan.
Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära
de kostnader som uppkommer i samband härmed.
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om
nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt
pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören
ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella
pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om passoch
visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom
bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att
uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är
stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska
omgående meddelas arrangören.
1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar
av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter
av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för
återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor
utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda
flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären
således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.
1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser
och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats
uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid
tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter
ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.
1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan
han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare
eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens
underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår
i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen
i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att
göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar
innan avtalet ingås.
1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som
framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning
i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla
pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas
vid av arrangören angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår.
Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska
tillägg, skatter och avgifter.
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter,
inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt
att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler
eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på
inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person
har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta
sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av
en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk.
Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären
omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt
konstaterat ändringen.
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet
endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget
för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är
knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran
ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.
1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal
för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial
framgå hur många deltagare som krävs för att
resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha
fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal
deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt
att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.
1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om
pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir til�-
lämpliga under resan.
1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller
ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären
medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda
på vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar
om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell
avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan
inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/
skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören,
måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om
köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen
har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens
beställning utan dröjsmål.
1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande
för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens
beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift
eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris
enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå
av arrangörens villkor.
1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har
arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören
rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om
resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna
i avsnitt 3.
Kompletterande villkor
Anmälan och betalning
Inbetalningskort bifogas ditt Resebevis. Anmälningsavgift är en
delbetalning av din resa
Dagstur ej anmälningsavgift, gäller ej teater och konsertresor.
2-3 dagarsresor: Anmälningsavgiften är 300:- + ev. avbeställningsskydd
4-10 dagarsresor:Anmälningsavgiften är 500:- + ev.
avbeställningsskydd
Buss/flyg: Anmälningsavgiften är 1000:- + ev. avbeställningsskydd
Flyg- och kryssningspaket, Royal Caribbean Cruise Line, RCCL:
Anmälningsavgiften är 2000:- + ev. avbeställningsskydd
Slutlikvid erläggs senast 30 dagar före avresan för bussresor och
40 dagar före avresan för flyg- och kryssningsresor.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar
2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet
enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja
priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna
om dessa beror på:
ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster,
såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för
paketresan.
2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar
resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av
för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1.
ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med
samma belopp.
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen
överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade
avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta
resenären om prisändringarna.
2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens
kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen,
av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning
ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.
Kompletterande villkor
Prisändring
Ändring av priset kan ske enligt § 2.1.1 – 2.1.5. Samtliga pris- och
faktauppgifter är baserade på uppgifter tillgängliga 2013-01.01.
Vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel,
samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning.
Kontroll av bekräftelse
Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen så snart
den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omgående.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är
dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de
av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren
och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan
helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är
möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex.
en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en
överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning
för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny
flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt
framgå av avtalet.
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt
för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga
extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören
rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd
av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt,
resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning
för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en
administrativ kostnad.
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att
göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex.
kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet.
Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den
del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.
2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan
genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras
härom.
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan
anses vara av mindre betydelse för resenären.
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre,
har resenären rätt till nedsättning av priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga,
eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:
häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat
enligt avtalet, eller
delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.
2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande
om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören
om sitt val.
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga
paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.
2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända
att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade
tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella
karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden,
vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra
att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i
sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang.
Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt
till skadestånd och/eller prisavdrag.
2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller
2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som
denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks
och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar
beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri
från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet
utanför underleverantörens kontroll.
Kompletterande villkor
Barnrabatt
Gäller under förutsättning att barnet sover i extrabädd och delar
rum med två fullt betalande.
50 % rabatt för barn 2-6 år, 25% rabatt barn 7-12 år. Gäller ej
kryssningar, flygresor och flygpaket.
Del i dubbelrum
Vid flerdagarsresor går det bra att boka in sig i ”del i dubbelrum”
på dam- eller herrplats. Det måste dock vara minst 8 veckor kvar
till avresa vid bokningstillfället. SmålandsBussen äger rätt att sammanföra
resenär av samma kön. Finns ingen annan medresenär att
dela rum med erhåller kunden enkelrum utan kostnad. Bokning av
”del i dubbelrum” gäller ej kryssningar, flygresor / flygpaket och
teater / konsert resor.

3. Avtalets upphörande

Avbokningsregler för våra bussresor utan avbeställningsskydd
3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser
3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges
i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.
3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.
3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående
tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att
dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att
arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren,
betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.
För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte
informerat resenären i enlighet med föregående stycke, gäller bestämmelserna
i 3.1.4 – 3.1.7
3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären
betala 10 % av resans pris.
3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären
betala 25 % av resans pris.
3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären
betala 50 % av resans pris.
3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före avresa ska resenären
betala hela resans pris.

Kompletterande villkor
Avbeställningskostnader utan avbeställningsskydd
Avbokningsregler för våra kombinationsresor buss/flyg, flyg- och
kryssningspaket gäller följande avbokningskostnader:
Mer än 30 dagar före avresa: 2000:-
30-22 dagar före avresa: 25% (dock lägst 2000:-)
21-8 dagar före avresa: 50%, Inom 7 dagar: 100%
Dagstur expeditionsavgift 100:- till 24 timmar före avresan, därefter
kostad 100 %
Gäller ej dagstur teater, teaterbiljett / evenemangsbiljett är ej återbetalningsbar.
Genomförande av resan
Resan genomföres med ett deltagarantal av minst 25 personer.
Meddelande om resans inställelse lämnas senast 14 dagar före
avresan vid flerdagars-resor, senast 7 dagar innan vid dagsturer.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund
av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet,
om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i
närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar
naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande
händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena
på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna
bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat
enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna
bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.
3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan
händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella
uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan
av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses
som en sådan händelse.
3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om
han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse,
som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt
känd.
3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av
3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens allmänna avbeställningsregler
i punkt 3.1.
3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa
sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen.
Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har
dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring,
kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda
villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.
Kompletterande villkor
Avbeställningsskydd kan tecknas
50:- för dagstur, gäller vid avbokning avsett anledning, kostnad
vid avbokning 50:-
150:- för 2-3 dagarsresor, gäller även dagstur teater. 190:- för
4-10 dagarsresor
600:- för buss/flyg, flyg- och kryssningspaket, Royal Caribbean
Cruise Line, RCCL
Allmänna resevillkor 3.1-3.3.1 gäller vid avbeställning pga. sjukdom
eller dödsfall.
Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokning. Intyg skall kunna
uppvisas, kopia lämnas till SmålandsBussen. Återbetalning med undantag
för expeditionskostnad. (200:- + avb.skydd vid 2-3 dagarsresor,
300:- + avb.skydd vid 4-10 dagarsresor).

4. Fel och brister

4.1. Reklamation
4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter
att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören,
dennes representant eller till den underleverantör, som felet
angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska
om möjligt ske på resmålet.
4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen
blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör
på plats.
4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i
enlighet med vad som sägs ovan.
4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans
avslutning framföras till researrangören.
4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare
än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha
märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte
kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker
inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för
resenären.
4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.
Kompletterande villkor
Reklamation
Eventuella klagomål på hotell eller andra delar av en resans arrangemang
måste framföras till reseledaren. Därefter behandlas
ärendet av researrangören, om ej felet tillrättalagts av reseledaren.
Eventuella klagomål mottages endast skriftligen inom 30 dagar
efter avslutad

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat
till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa-
och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen
(för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan
därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer,
som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande
enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning
889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat
bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det
avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas
så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller
skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en
skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål
såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat
bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga
föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till
flygbolaget vid incheckning.
5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes
avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta
för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen
alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det
flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det
flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).
Kompletterande villkor
Arrangör/Resegaranti
Arrangör enligt resegarantilagen är SmålandsBussen Resebyrå AB,
som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar.
Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är
skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar
i Svenska Resebyråföreningen.